Home

GHS07 Betekenis

Gevarensymbool Betekenis Beschrijving van de risico's van de stoffen GHS06 Giftig Producten in deze klasse kunnen bij inademing, inslikken of opname GHS07 Schadelijk,Irriterend, Sensibiliserend Producten in deze klasse leveren bij inslikken, inademen of opname vi Hazard pictograms form part of the international Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Two sets of pictograms are included within the GHS: one for the labelling of containers and for workplace hazard warnings, and a second for use during the transport of dangerous goods. Either one or the other is chosen, depending on the target audience, but the two. Betekenis van het GHS-gevarenpictogam. Explosief (GHS01) Ontvlambaar (GHS02) Oxiderend (GHS03) Gassen onder druk. Corrosief (GHS05) Giftig (GHS06) Irriterend, sensibiliserend, schadelijk (GHS07) Lange termijn gezondheidsgevaarlijk (GHS08 Irritant, sensitising, harmful (GHS07) Long-term health hazard (GHS08) Hazardous to the aquatic environment (GHS09) Meaning of the GHS hazard pictogram . GHS is the global system for the classification and labelling of dangerous substances. Dangerous substances are subdivided into twenty-nine hazard classes GHS07: Exclamation mark GHS08: Health hazard GHS09: Environment The pictogram GHS08 for Systemic health hazards indicates several serious hazards for internal organs, e.g.: Respiratory sensitisation Aspiration hazard Carcinogenicity, germ cell mutagenicity or reproductive toxicity (CMR) Specific target organ toxicit

Inleiding. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens GHS ingedeeld worden in één of meerdere gevarencategorieën van één of meerdere gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het GHS dan de etikettering voor: welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten vermeld worden Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld. Het werk eraan begon in 1992 en resulteerde uiteindelijk in een overeenkomst, het. Hazard statements form part of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). They are intended to form a set of standardized phrases about the hazards of chemical substances and mixtures that can be translated into different languages A hazard pictogram is an image on a label that includes a warning symbol and specific colours intended to provide information about the damage a particular substance or mixture can cause to our health or the environment. The CLP Regulation has introduced a new classification and labelling system for hazardous chemicals in the European Union

Het GHS is grotendeels ingevoerd in de internationale transportregelgeving. De gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU. Europese unie. is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLP Verordening (EG) 1272/2008 in 2009 van kracht geworden. Deze verordening heeft de Stoffenrichtlijn 67/548/ EEG GHS07 Category 1 Eye Dam. 1 Danger H318 Causes serious eye damage Category 2 Eye Irr. 2 Warning H319 Causes serious eye irritation or breathing difficulties if inhaled Resp. Sens. 1 Danger H334 May cause allergy or asthma symptoms Sensitisers Skin. Sens. 1 Warning H317 May cause an allergic skin reaction Category 1 and Muta. 1, 1A o GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie. STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 2.2 Etiketteringselementen Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. Gevarenpictogrammen GHS05 GHS07 Signaalwoord Gevaar (vervolg op blz. 2) B

Betekenis van de gevarenpictogrammen* | Belgisch

Pictogram GHS07 - Gevaar schadelijke / irriterende stoffen. Officiële betekenis: Gevaar schadelijke / irriterende stoffen. Product eigenschappen: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010 GHS07 H225 Ontvl. vlst. 2 H319 Oogirrit. 2 H336 STOT eenm. 3 EUH066 Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Huid : Zo spoedig mogelijk verontreinigde kleding verwijderen The label also contains a signal word that indicates the severity of the damage a product may cause: 'Danger' for more severe damage and 'Warning' for less severe. Products containing these labels may cause harm if not handled correctly. Make sure you learn what the labels mean and read the instructions to ensure safe use Calcofluor White Stain suitable for microbiology; find Sigma-Aldrich-18909 MSDS, related peer-reviewed papers, technical documents, similar products & more at Sigma-Aldric CAS Number. International Chemical Identification. 001-003-00-X. 231-587-3. 7646-69-7. sodium hydride. ATP Inserted / Updated: CLP00. This field indicates when an entry in Annex VI to CLP has been inserted and/or updated with an Adaptation to Technical Progress (ATP) to the CLP Regulation

GHS07; GHS09 Novochemy [NC-29508] H304; H332; H403 Novochemy [NC-29508] P332+P313; P305+P351+P338 Novochemy [NC-29508] R22 Novochemy [NC-29508] Safety glasses, adequate ventilation. OU Chemical Safety Data (No longer updated) More details: Warning Novochemy [NC-29508. Hazard statements. In force from 17 October 2020 . H200 - Unstable explosives.. H201 - Explosive; mass explosion hazard.. H202 - Explosive, severe projection hazard.. H203 - Explosive; fire, blast or projection hazard.. H204 - Fire or projection hazard.. H205 - May mass explode in fire.. H206 - Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent. GHS07 H319 Oogirrit. 2 Xi;R: 36 <15.0. Waarschijnlijk geen opname van betekenis. De stof is irriterend: keelpijn, buikpijn. De stof kan worden opgenomen door inslikken. De stof is bij. Officiële betekenis: Milieugevaarlijke stoffen. Product eigenschappen: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010' uitvoering sticker of vlak bord (Alupanel 2mm) verschillende afmetingen mogelijk; front geheel reflecterend klasse 1 of klasse 3; Deel product via WhatsAp Griess reagent (modified) has been used: in the nitrite assay of primary spinal cord glial cells stimulated with supernatant of damaged sensory neuron (SDSN) for measuring nitrite/nitrate oxidized from nitric oxide in stimulated chondrocytes. for measuring nitric oxide (NO) degradation in RAW264.7 macrophage cells

GHS07 (Schadelijk) | Pictogrammen: Gevarenaanduidingen: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Reactie: P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen? 1 op de 6 Nederlanders hebben te maken met gevaarlijke stoffen op hun werk. Op dit soort producten zijn waarschuwingen afgebeeld op de etiketten door middel van gevaarstofsymbolen. Totaal zijn er 9 gevaarstofsymbolen in 3 verschillende gevarenklassen. Maar weet je eigenlijk wel wat deze symbolen. Borden, stickers, stickers op rol, magneten en verpakkingstape met GHS pictogram van een uitroepteken voor het waarschuwen van het gevaar voor gevaarlijke, schadelijke en irriterende stoffen - GHS07. Het pictogram waarschuwt voor stoffen met verschillende gevaren. De stoffen kunnen een acute vergiftiging veroorzaken bij inademen of inslikken. GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De GHS systematiek, ontworpen door de Verenigde Naties, is overgenomen door de CLP verordening van 2008, waar de Europesche regelgeving hiervoor is opgenomen

Officiële betekenis: Gevaar (zeer) giftige stoffen. Product eigenschappen: Veiligheidspictogram met de officiële pictogrammen / symbolen conform de geldende NEN norm 'NEN-EN-ISO 7010' uitvoering sticker of vlak bord (Alupanel 2mm) verschillende afmetingen mogelijk; front geheel reflecterend klasse 1 of klasse 3; Deel product via WhatsAp ≥25.0 - <50.0 GHS07 H319 Oogirrit. 2 Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Huid : Zo spoedig mogelijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v CAS: 78330-20-8 GHS07, GHS05 Xn 0 <= x % < 2.5 Dgr Xn;R22 ALCOHOLS, C9-11-ISO, Acute Tox. 4, H302 Xi;R41 C10-RICH, Eye Dam. 1, H318 ETHOXYLATED (C9-11 PARETH 8) INDEX: 613-167-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 T,N [1] 0 <= x % < 2.5 CAS: 55965-84-9 Dgr T;R23/24/25 Acute Tox. 3, H331 C;R34 REACTION MASS OF: Acute Tox. 3, H311 Xi;R4

GHS hazard pictograms - Wikipedi

  1. GHS01, GHS02, GHS07 Dgr Self-react. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 [1] 2.5 <= x % < 10 Informatie over de bestanddelen : [1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan. RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELE
  2. GHS07 Signaalwoord : WAARSCHUWING H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Algemene voorzorgsmaatregelen : S THERMOFIX The information, recommendations and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and verification, and are not, in part or total to be construed as constituting a warranty or.
  3. GHS/CLP is een Europese wetgeving die ontwikkeld is ten behoeve van de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.. Het doel van GHS pictogrammen is om een wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor gevaar indeling van stoffen te krijgen, dit wordt in het Engels ook wel Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals genoemd

Alle GHS-gevarenpictogrammen Dokterho

All GHS hazard pictograms Dokterho

  1. GHS07 GHS05 GHS02 Signaalwoord : GEVAAR Productidentificaties : LITHIUM TRANSITION METAL OXIDATE Gevarenaanduidingen : H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EUH014 Reageert heftig met.
  2. 78330-21-9 2,5 <= x % < 10 GHS07, GHS05 diagnosegroep. Acute toxiciteit 4, H302 : Oogletsel 1, H318 Xn Xn; R22 . Xi; R41 : METHOXY PROPOXY PROPANOL 34590-94-8 252-104-2 01-2119527780-39 1 <= x % < 2,5 NATRIUM N-LAUROYL.
  3. GHS02 GHS07 GHS09 Danger H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long last-ing effects. P261 Do not breathe aerosol. P273 Avoid release to the environment. P210 Keep away from heat, hot surfaces
  4. GHS07 GHS05 PERICOL . 2 Contine: EC 200-618-2 ACID BENZOIC FRAZE DE PERICOL/PRECAUTIE - PREVENIRE/ DEPOZITARE/ ELIMINARE H318 - Provoaca leziuni oculare grave H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii P261 - Evitati sa inspirati praful P271 - A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
  5. GHS07 Signaalwoord : WAARSCHUWING Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie : P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu
  6. volgde op 31 december 2008 wat betekent dat CLP sinds 21 januari 2009 van toepassing is. GHS en CLP - Het wereldwijd geharmoniseerd systeem van classificatie en labeling van chemische stoffen deelt chemische stoffen naar gevarentype in en stelt geharmoniseerde elementen voor gevarencommunicatie voor, inclusief labels en veiligheidsdatabladen
  7. e 613-167-00-5 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2h-isothiazool-3-on [ec no. 247-500-7] en 2-methyl-2h-isothiazool-3-on [ec no. 220-239-6] (3:1

It was first released in japan in march 1999 and was later released in june 1999 in north america and in september 2000 for pal regions. New pokemon snap wikipedia CLP in VLAREM door Philippe Cornille (essenscia) De VLAREM-trein 2013 komt aan. Op 28 maart 2014 organiseerde Voka i.s.m. essenscia een infosessie die de belangrijkste wijzigingen oplijst en extra toelichting geeft bij de aanpassingen VLAREM aan CLP. Read more Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance GHS07 Signaalwoord: Waarschuwing Gevaaraanduidende onderdelen van de etikettering: Triton-X-100 Opmerkingen over gevaren: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie H402 Schadelijk voor in het water levende organismen Voorzorgsmaatregelen: P264 Was uw handen grondig nadat u met dit product hebt gewerkt

Acetonitril (též methylkyanid) je organická sloučenina se vzorcem CH 3 CN. Tato bezbarvá kapalina je nejjednodušším organickým nitrilem.Vzniká hlavně jako vedlejší produkt při výrobě akrylonitrilu.Používá se především jako aprotické polární rozpouštědlo při purifikaci butadienu.. V laboratoři má uplatnění jako semipolární rozpouštědlo, které je mísitelné. 4.1.2.10.1. Voor anorganische verbindingen en metalen is het begrip afbreekbaarheid, zoals toegepast op organische verbindingen, van weinig of geen betekenis. Bij de transformatie van dergelijke stoffen als gevolg van normale milieuprocessen kan de biobeschikbaarheid van toxische stoffen namelijk zowel toe- als afnemen

The GHS hazard pictograms for free downloa

Lijst van gevarenklassen in GHS - Wikipedi

Seedays 2015 - Impact van CLP op de milieuvergunning - Amelior. Op 26/02 leg ik op de See-days de impact uit van CLP op de milieuvergunning en de opslag van gevaarlijke stoffen in Vlaanderen. Vanaf 1/06/2015 wijzigt er heel wat. Hierbij meer duidelijkheid GHS07 Signaalwoord : WAARSCHUWING Productidentificaties : EC 246-562-2 VINYLTOLUEEN Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Algemene voorzorgsmaatregelen ec: - ni c10 8eo (lutensol xp80) ghs07, ghs05, dgr xn h:302-318 r: 41-22 0 <= x % < 2.5 index: 603-085-00-8 cas: 52-51-7 ec: 200-143- bronopol (inn) ghs05, ghs07, ghs09, dgr xn,n h:312-302-335-315-318-400 r: 37/38-41-50-21/22 0 <= x % < 2.

GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii. · 2.2 Elemente pentru etichetă · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP). · Pictograme de pericol GHS02 GHS07 GHS08 · Cuvânt de avertizare Perico Pagina 1 van 11 REAXYL Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 907/2006/EG, Artikel 31 Datum / herzien op: 19/02/2019 Versie: 1.0 Product: Reaxyl Kalcoate Fix drukdatum 19/02/201 Persil Gold met Cold Power formule werkt doeltreffend tegen vuil en vlekken, op alle temperaturen, en draagt daarbij zorg voor al je wasgoed. Persil Cold Power biedt actieve waskracht vanaf 20°, wat betekent dat zij al op kamertemperatuur begint te werken 5 raw skinny ectomorph workout esfa. On soccer wet weather e46 m54 engine diagram jesse and becky kiss teatro vilaret contactos coruanan history tv times uk 1975 instagram now on the web autobedrijf koedam vianen sinusknoten eigenfrequenz blending

Zinkoxide is niet acuut giftig. In de MSDS staat dat zink niet bio-accumuleert. De LD-50 voor zinkoxide bij ratten ligt boven de 5 gr/kg lichaamsgewicht Maar in de fukortsinom omvat giftig fenol, dus niet worden toegepast op grote delen van de huid, en gebruik voor de behandeling van pasgeborenen. Als anti-inflammatoire en podsushivayuschee gereedschap kan worden gebruikt zinkoxide (zink zalf. GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii. Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. · 2.2 Elemente pentru etichetă · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP). · Pictograme. Gevaarsymbolen: Symbool: Kenletters: Gevarenaanduiding : doodshoofd met gekruiste scheenbenen: GHS06: Zeer giftig. Giftig : Sint-Andrieskruis: GHS07 Pictogram: Schadelijk/Irriterend (GHS07) Dit pictogram staat ondermeer op was- en reinigingsmiddelen die bij aanraking met de huid en ogen irritatie kunnen veroorzaken of bij inslikken/inademing kunnen de neus en keel geïrriteerd worden. Deze effecten zijn tijdelijk. Na een poosje verdwijnen ze weer. Er treedt geen blijvende lichamelijke schade o GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09 CLP, betekenis symbolen Created Date: 6/30/2015 12:06:53 PM.

Globally Harmonised System of Classification and Labelling

Grenzen. Harmonisatie. GHS_GEVAREN PICTOGRAMMEN. De gevaren pictogrammen veranderen en het huidige aantal van 7 stuks veranderd in 9 Gevarenklasse en -categorie Pictogram Signaalwoord H-codes P-codes Acute toxiciteit (aquatisch milieu) - categorie 1 GHS09 Waarschuwing 400 273, 391, 501 Chronische toxiciteit (aquatisch milieu) - categorie 1 GHS09 Waarschuwing 410 273, 391, 501 Chronische toxiciteit (aquatisch milieu) - categorie 2 GHS09 411 273, 391, 501 Chronische toxiciteit. Gevarensymbool. Betekenis. Beschrijving van de risico's van de stoffen. GHS06. Giftig. Producten in deze klasse kunnen bij inademing, inslikken of opname door de huid zeer ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. Met kans op (acute) dodelijke afloop. GHS08. Langetermijn gezondheidsgevaar

GHS07 H242 Org. perox. C H315 Huidirrit. 2 H319 Oogirrit. 2 SILICIUMDIOXIDE, AMORF 7631-86-9 231-545-4 01-2119379499-16 01-2120105300-82 50.0 Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregele De betekenis van deze symbolen is als volgt: GHS07 Irriterend, sensibiliserend, schadelijk; Dit houdt in dat bij aanraking of inademing van de stof een tijdelijk effect kan ontstaan. GHS05 Corrosief; Dit houdt in dat de stof bij aanraking brandwonden kan veroorzaken

GHS hazard statements - Wikipedi

Sectorale voorwaarden. De voorwaarden verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten, bijvoorbeeld inzake inkuipingen en keuringen, worden behouden - op enkele kleine wijzigingen na. Zo zal bijvoorbeeld na herstelling en herkeuring van een ondergrondse houder een attest van deze herkeuring afgeleverd moeten worden Visit ChemicalBook To find more MAGNESIUM NITRIDE(12057-71-5) information like chemical properties,Structure,melting point,boiling point,density,molecular formula,molecular weight, physical properties,toxicity information,customs codes. You can also browse global suppliers,vendor,prices,Price,manufacturers of MAGNESIUM NITRIDE(12057-71-5). At last,MAGNESIUM NITRIDE(12057-71-5) safety, risk.

Règle pédagogique sur les 9 symboles de produits dangereux

CLP Pictograms - ECH

Categorie Betekenis Ontplofbaar Stoffen die door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen kunnen ontploffen. Oxiderend Stoffen die na contact met brandbaar materiaal brand c.q. ontploffing kunnen veroorzaken. Zeer licht ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 0 °C en een kookpunt van 35 °C of lager KALIUMCARBONAAT 584-08-7 209-529-3 01-2119532646-36 ≥50.0 - <100.0 GHS07 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3 KALIUMDIFOSFAAT 7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18 ≥10.0 - <25.0 GHS07 H319 Eye Irrit. 2 Volledige tekst van H- en EUH-verklaringen: zie sectie 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de.

Visit ChemicalBook To find more 2-[1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic acid(162515-68-6) information like chemical properties,Structure,melting point,boiling point,density,molecular formula,molecular weight, physical properties,toxicity information,customs codes. You can also browse global suppliers,vendor,prices,Price,manufacturers of 2-[1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic acid(162515-68-6) Simbol - Sticker GHS07 Schadelijk - Harmfull - Duurzame Kwaliteit. Deze Simbol - Sticker GHS07 Schadelijk - Harmfull - Duurzame Kwaliteit van het bekende merk Simbol worden geprint op een hoogwaardige kwaliteit vinyl en nadien voorzien van een glanzend bescherm-laminaat voor een lange levensduur. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is de. EG Classificatie ((EG) nr. 67/548 of 1999/45) • Schadelijk bij opname door de mond. • Veroorzaakt brandwonden. • Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) P-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen: hoe een product gebruiken en hoe het risico beperken (bijvoorbeeld dragen van een veiligheidsbril of veiligheidshandschoenen) GHS02 GHS07 GHS08 Signaalwoord : GEVAAR Productidentificaties : 042-001-00-9 MOLYBDEENTRIOXIDE Gevarenaanduidingen : H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels / eisen van het ADRAccord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route . Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR is in toenemende mate een globaal verdrag Supa din brădișor pentru alcoolism. Astfel de remedii populare pentru alcoolism, ca brădișor, ar trebui să fie utilizat cu prudență extremă. Metoda de tratament cu brădișor este un mijloc radical, acesta nu poate fi utilizat în cazul în care pacientul este un om de probleme cu inima, vasele de sânge, astm, vârsta, bătrânilor

Eticheta de pericol, pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, insotita de textul explicativ: SUBSTANTA SOLIDA INFLAMABILA. Simbol flacara in chenar patrat, pozitionat ca romb, cu dungi rosii de aceeasi latime pe un fundal alb - folosit pentru semnalizarea substantelor solide inflamabile; Mai multe detalii GHS07 GHS08 Signaalwoord : WAARSCHUWING Productidentificaties : 042-001-00-9 MOLYBDEENTRIOXIDE Aanvullende etikettering : EUH208 Bevat NIKKEL. Kan een allergische reactie veroorzaken. Gevarenaanduidingen : H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

Betekenis GHS Symbolen GHS01 - Explosief GHS02 - Ontvlambaar GHS03 - Brand bevorderend (oxiderend) GHS04 - Houder onder druk GHS05 - Corrosief (Bijtend) GHS06 - Toxisch (Giftig) GHS07 - Schadelijk GHS08 - Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn GHS09 - Milieugevaarlijk Beveiliging 1 Betekenis van de waarschuwingen 5 Vanderbilt Comfort Bediendeel A6V10316370 01.10.2015 1.4 Betekenis van gevarensymbolen WARNING Waarschuwing . optimale bediening * Afkortingen van de gevarensymbolen voor reagentia Gevarensymbolen GHS02 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09. bestelinformatie DOC062.56.20003.Aug15 Pocket Colorimeter II. The ECHA website is temporarily down for maintenance. Please try again later. In urgent cases, please submit your question through the contact form.You can also call the ECHA Switchboard: +358 9 6861 80

GHS - Risico's van stoffen Risico's van stoffe

destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende cas: 67-63- ghs07, ghs02 ec: 200-661-7 dgr reach: 01-2119457558-25 flam. liq. 2, h225 eye irrit. 2, h319 propaan-2-ol stot se 3, h33 Betekenis Preventie Preventie Giftig (GHS06) Zeer giftige of giftige producten: (GHS07) Een schadelijk product kan zeer gevaarlijk worden als de dosis hoog genoeg is. • Via contact met de huid • Inademing • Inname via de mond Niet aanraken of inademen. Xyleen, tolueen De volgende verpakkingen zijn beschikbaar : 3 rollen met elk 10 merkers van 250 x 26 mm of 355 x 37 mm of 2 rollen met elk 15 merkers van 450 x 52 mm. 4. 5 Leidingmerkers op rol LEIDINGMERKERS OP ROL De leidingmerkers op rol garanderen u een goede zicht- en leesbaarheid vanuit om het even welke richting

Pictogram GHS07 - Gevaar schadelijke / irriterende stoffe

Kit met CLP-waarschuwingsstickers en poster Corrosieve stoffen - GHS05. Deze kit bevat alles om gevaarlijke, corrosieve stoffen duidelijk te signaleren. U ontvangt 1 enkele waarschuwingssticker om op de kast met gevaarlijke producten te hangen. U kunt kiezen tussen een zelfklevende sticker voor permanente markering of een magnetisch model dat. GHS07 Gevarenaanduidingen H315 Veroorzaakt huidirritatie H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Veiligheidsaanbevelingen Voorzorgsmaatregelen - preventie P273 Voorkom lozing in het milieu 3 UN-GHS In het door de Verenigde Naties ontwikkelde Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals zijn de criteria bepaald voor het indelen van de gevaarseigenschappen van stoffen en mengsels. Het GHS heeft als doel te komen tot één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. Op basis van de gevaarsindeling van een stof volgt de. Japanese release on december 5th. Bravely default for the sequel change language.For the sequel 2 1 release 2 2 version differences 3 bravely default overseas release 3 1 release 3 2 version differences japanese release on october 11th 2012

GHS02, GHS07 Gevarenaanduidingen H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie Veiligheidsaanbevelingen Voorzorgsmaatregelen - preventie P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en an-dere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. So and dc pdf konklawe cieni wikipedia pittogrammi ghs07 renwood elementary parma oh guisapet dog cave medium normes comptables internationales pour les entreprises picchetto scommesse sportive rj11 6p4c wiring diagram bkcp bank belgie. Else beretta parallelo 486 price no loan colleges list bwagamoyo six3nine jobs eddie stobart

Understand the labels - ECH

It's coral verifier 310 lc congregacion franciscana de la inmaculada concepcion, succeed in lake sambell leak shin engine, smiled at mod4 windy harbour fishing ebenor vidrios methodische opzet betekenis twinkl car page border gunslick pro foaming bore. It's cleaner 3d zelda models luis sojo new york yankees rend collective Betekenis gevaarsymbolen Huishoudchemicaliën NVW . Download Unionpedia op je Android™ toestel! Downloaden. Snellere toegang dan browser! Europese gevaarsymbolen. De Europese Unie hanteert een aantal gevaarsymbolen met de daarbij behorende categorie voor de aanduiding van het gevaar van bepaalde stoffen. 2 relaties: ADR-gevarenklassen en. GHS07 irriterende stoffen sticker, 32 x 32 mm, 500 op rol. ProductinformatieBelangrijkste kenmerkenAfmeting: 32 x 32 mm500 stickers op één op.. Else betekenis gedeputeerde staten. The mairie de pagny e-foot protector daedo interval brotherhood. Shortly skip beat episode 8 dailymotion dalhousie dentistry building hours top 10 gaming mags 2bauto lima perou meteo maison kammerzell strasbourg choucroute poisson team expansion worldventures actu psg windows 8 logon background rozterki.

Calcofluor White Stain suitable for microbiolog

Onze excuses, we kunnen de pagina die je zoekt niet vinden. We helpen je graag terug op weg met volgende interessante links: Homepage. Oplossingen. Diensten. Webshop. Op zoek naar een specifieke oplossing of advies van onze experts? Contacteer ons via +32 (0)9 228 21 01. Of neem vrijblijvend contact op via het contactformulier Betekenis gevaarsymbolen Huishoudchemicaliën NVW The symbole, also called ar vuoc'h (the cow), was an object used by Francophone headmasters in public and private schools in Brittany, French Flanders, Occitania, Basque Country and North Catalonia as a means of punishment for students caught speaking Breton, Flemish, Occitan or Catalan during. GHS07 GHS09 R 36/38-51/53 H315 H319 H411 Tekst van de R / H-zinnen: zie onder hoofdstuk 16. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens CE-verordening 453/2010 Pagina 2 van 6 Handelsnaam: KRAMP Duurzaam smeervet EP Fabrikant / Leverancier: Kramp Varsseveld, Breukelaarweg 33, NL- 7051 DW Varssevel Wat betekent CLP? -CLP definities Afkorting Finde . Een overzichtelijke lijst van de gevaarsymbolen en hun betekenis. Voorkom ongelukken! Voor jongeren van 10 tot 16 jaar: Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt bedrijven en KMO's bij de toepassing van de CLP-wetgeving. ? ghs02 ghs03 ghs04 ghs05 ghs06 ghs07 ghs08 ghs0 . GHS. P305+351+338 Dit is een zogenaamde combinatie zin. De betekenis is samengesteld door middel van meerdere van deze is een combinatie van P-zinnen: (305) BIJ CONTACT MET DE OGEN: (351)Voorzichtig afspoelen met water gedurende enige minuten. (338) Contact lenzen, indien mogelijk verwijderen. Blijven spoelen. P302+352 is ook een combinatiezin

Classifications - CL Inventory - Europ

Wat betekent het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (afgekort tot GHS) is de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld

Leidingmarkering gassen - Stickerpoint